[Zaloguj | Zarejestruj]
Głęboki relaks mp3 do pobrania natychmiast. Legalnie.
Szukaj:
Zaawansowane szukanie | Biuro Obsługi Klienta

Regulamin

Regulamin świadczenia usług udostępniania publikacji elektronicznych w serwisie Lavenmint.pl

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) stanowi zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem Lavenmint.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów. (Najnowsza zmiana 20-01-2016)


§ I  INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Allbit Ltd ul. Enterpirse Court Unit 4E s63-5db Rotherham Anglia Company No 08683932 (zwany dalej Administratorem).
 2. Przedmiotem Serwisu jest popularyzacja, promocja oraz dystrybucja publikacji elektronicznych w tym nagrań audio, wideo, książek i magazynów elektronicznych, a także skupianie społeczności osób zainteresowanych tematyką publikacji elektronicznych.
 3. Pod pojęciem publikacja elektroniczna (nazywana dalej też towarem) należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. w formie pliku nagranego na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji na płycie CD, DVD, w formie książki, broszury). Dzięki elektronicznej technologii publikacje elektroniczne mogą być dostarczane natychmiast po zakupie do odbiorcy oraz mają bardziej atrakcyjną cenę. Dodatkowo każda osoba która zamówi płatny produkt w Lavenmint otrzymuje możlwość otrzymania 1 personalnej konsultacji z zakresu psychologii dostarczanej elektronicznie przez email.
 4. Pod pojęciem ebook należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka drukowana). Dzięki elektronicznej technologii ebooki mogą zawierać poza tekstami multimedialne elementy jak grafika, dźwięki a także inne elementy interakywne jak na przykład linki do stron internetowych.
 5. Dostępne za pośrednictwem Serwisu publikacje elektroniczne zapisane są najczęściej w formacie plików komputerowych do odtworzenia w specjalnym oprogramowaniu (zwanym dalej odtwarzaczem).
 6. W Serwisie dostępne są także opcja nagrania całego zamówienia na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji np. CD lub DVD i dostarczenie w formie tradycyjnej korzystając z Poczty Polskiej lub kuriera.
 7. Administrator Serwisu prowadzi również działalność wydawniczą towarów na podstawie umów wydawniczych i innych zawieranych z autorami lub innymi uprawnionymi podmiotami dostarczającymi utwory do ich publikacji w formie elektronicznej, które wydawane są i dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu, także na zasadach wyłączności.
 8. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron internetowych, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ II  ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email, przystąpienie do programu partnerskiego), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron Internetowych, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem emaila (poczty elektronicznej).
 3. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron internetowych obsługującego technologię plików cookies. W przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików cookies. Technologia cookies polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (np. komputerów) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.
§ III KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział 1. Składanie zleceń i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (zwane dalej transakcją), którymi w znacznej mierze są publikacje elektroniczne.
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego towaru jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania towaru, mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego towaru. Dodatkowo każda osoba która zamówi płatny produkt w Lavenmint otrzymuje 1 personalną konsultację z zakresu psychologii przez email. Temat konsultacji musi dotyczyć tematyki zamówionego produktu. Aby otrzymać konsultację należy skontaktować się z Lavenmint przez formularz kontaktowy dostępny na stronie. W oknie wyboru tematu należy wybrać „Pytanie psychologiczne” i podać numer zamówienia.
 7. Jeżeli sposób dostawy towaru związany będzie z udostępnieniem (w emailu lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (odnośnika), za pośrednictwem którego będzie on mógł go pobrać z Serwisu, hiperłącze to skuteczne jest do czasu aktywowania go, które może być dokonane tylko jeden raz. W przypadku nieudanego pobierania pliku - hiperłącze może być reaktywowane po zgłoszeniu nieskuteczności pobrania Administratorowi, albo w przypadku stwierdzenia innych awarii. Jednocześnie Użytkownik otrzyma pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia w związku ze złożonym przez Użytkownika żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy.
 8. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego towaru innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku towaru, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy towar został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.
 9. W wyjątkowych przypadkach (po uzgodnieniu z Administratorem) może istnieć możliwość udostępnienia lub dostarczenia towarów w inny sposób i w innej formie niż podstawowa, jak na przykład w formie pliku nagranego na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji, które dostarczane są zamawiającemu tradycyjnymi metodami (pocztą lub kurierem). Ze względu na różne prawa licencyjne Administratora do konkretnych pozycji publikacji elektronicznych, nie zawsze będzie możliwe spełnienie życzeń Użytkownika, co do sposobu, formy udostępnienia lub dostarczenia towaru, a Użytkownik jeszcze przed złożeniem zamówienia powinien skonsultować się z Administratorem w tych sprawach, gdyż później zgłoszone uwagi do sposobu dostawy, mogą nie być brane pod uwagę i zastosowanie będzie miał zawsze sposób podstawowy, określony w punkcie 6.
 10. Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email lub adres fizyczny, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, w szczególności z informacją o możliwości pobrania zamówionego produktu lub o nieuregulowaniu płatności związanej z zamówieniem, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.
 11. Użytkownicy mogą otrzymać rachunek po dokonaniu transakcji. Do otrzymania rachunku niezbędne jest podanie numeru zamówienia transakcji, która ma być potwierdzona rachunkiem i przesłanie pełnych danych do wystawienia rachunku na adres email info(małpa)lavenmint.pl  (w miejsce „(małpa)” należy wstawić znak @) w ciągu 7 dni od daty zakupu.
 12.  

Dział 2. Prawa do zakupionych towarów

 1. Każdy towar sprzedawany za pośrednictwem Serwisu może być personalizowany oznaczeniem indywidualizującym, dany egzemplarz towaru, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego towaru i dostarczane lub udostępniane zamawiającemu Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający towary wyraża zgodę na takie oznaczenie zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia towaru tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji go i samej transakcji przez Administratora.
 2. Nabywca towaru może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku towaru, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku nagrania (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego nagrania, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego towaru.
 3. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej towaru na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii towaru, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.
 4. Każdy nabywający towary zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy towaru, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza towaru.
 5. Wszelkie towary i udostępniane na łamach Serwisu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

Dział 3. Członkostwo w Klubie Lavenmint

 1. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowana publikacjami elektronicznymi, może wstąpić do wirtualnego klubu Serwisu nazywanego Klub Lavenmint, po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym dziale.
 2. Udział w Klubie jest dobrowolny i nie jest niezbędny w celu realizacji zamówień.
 3. Użytkownicy należący do Klubu mogą liczyć na szczególne traktowanie w Serwisie poprzez dostęp do ofert przygotowanych specjalnie dla członków Klubu na odmiennych lub bardziej korzystnych warunkach, a także na dostęp do różnych usług Serwisu świadczonych na zasadach odmiennych niż dla pozostałych Użytkowników Serwisu lub w ogóle dla nich niedostępnych.
 4. Każda osoba zgłaszająca swój udział w Klubie, zobowiązana jest do podania wszelkich danych, które zostaną wskazane w procesie zgłaszania na stronach Serwisu lub w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dane niezbędne do skutecznego dokonania zgłoszenia do udziału w Klubie, zawsze będą w odpowiedni sposób oznaczone, a ich niepodanie uniemożliwia wstąpienie do Klubu.
 5. Każda wstępująca do Klubu osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.
 6. Każda osoba wstępująca do Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych podanych podczas zapisywania się do Klubu, lub później podanych Administratorowi w związku z jakąkolwiek okazją związaną z udziałem w Klubie, co do których osoba podająca wyraźnie nie zastrzegła, iż nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie konkretnych danych przez Administratora.
 7. Każda osoba może w każdej chwili cofnąć udzielone Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, wnoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz żądania ich poprawiania. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub otrzymywanie wiadomości od Administratora, nie dalej jak w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, Administrator podejmie kroki celem usunięcia wszystkich przetwarzanych danych osobowych osoby zgłaszającej, a także zajmie się usunięciem jej adresu email z listy wysyłkowej wiadomości Serwisu.
 8. W przypadku nie wyrażenia zgody lub jej późniejszego cofnięcia na otrzymywanie wiadomości zawierających informację handlową oraz na przetwarzanie danych osobowych, powoduje to zawsze nie przyznanie statusu członka Klubu lub wykluczenie takiej osoby z Klubu w chwili cofnięcia chociażby jednej z powyższych zgód, gdyż niezbędnymi warunkami przynależności do Klubu, jest posiadanie przez Administratora zgód określonych powyżej, przez cały okres przynależności danego Użytkownika do Klubu. Wykluczenie z Klubu powoduje równocześnie utratę wszelkich przywilejów nabytych w trakcie okresu członkostwa.
 9. Każdy członek Klubu może w każdej chwili wystąpić z niego poprzez zgłoszenie tego Administratorowi lub może tego dokonać samodzielnie na łamach Serwisu, gdzie dostępne są stosowne opcje.

 

§ IV REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora: Allbit Ltd ul. Enterpirse Court Unit 4E s63-5db Rotherham Anglia.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku zagubienia przesyłki nie z winy Administratora, Administrator ma prawo do próby jej zlokalizowania w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki. Po tym terminie towar będzie wysłany ponownie przesyłką rejestrowaną.
 4. Za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie odpowiada Administrator.
 5. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem pieniężnym, Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych Transakcji Klienta jedynie w formie przedpłaty.
 6. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu publikacje elektroniczne za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu z ograniczeniem czasowym 60 dni lub bez ograniczenia czasowego (w zależności od szczegółów podanych w konkretenej ofercie) od otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów.
 7. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty fizyczne (książki, płyty CD, DVD itp.) za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu z ograniczeniem czasowym 60-dniowym od otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów.
 8.  Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty personalizowane za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu z ograniczeniem czasowym uwzględnionym na stronie danego produktu jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów.
 9. Zwrot publikacji elektronicznej odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar dokonać zwrotu danej publikacji elektronicznej, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 10. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora: Allbit Ltd ul. Enterpirse Court Unit 4E s63-5db Rotherham Anglia. O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.
 11. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracaną publikację elektroniczną, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy lub w forme zwrotu wykonanego metodą elektroniczną w zależności od wybranej metody płatności przy zakupie (np. przelew automatyczny, karta kredytowa).
 12. Publikacje elektroniczne mogą być zwracane, tylko w sposób wyżej opisany, po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego produktu mające postać plików cyfrowych, a także mające inną postać lub formę niż plik cyfrowy (np. w przypadku dokonania wydruku ebooka).
 13. W przypadku zwrotu możliwość skorzystania z porady o tematyce psychologicznej zostaje anulowana.
 14. W przypadku publikacji elektronicznych nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za punkty z Programu Partnerskiego), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne do zwrotu.
 15.  W przypadku produktów fizycznych i wybrania przez Klienta sposobu wysyłki innego niż najtańszy z możliwych, Serwis zwróci klientowi również koszty wysyłki.
 16.  W przypadku zwrotu zamówienia za które zostały Klientowi naliczone punkty w ramach 'Klubu Lavenmint' zostaną one anulowane.
 17. Istnieje możliwość otrzymania zwrotu w postaci punktów, przyznawanych w ramach 'Klubu Lavenmint'.

 

§ V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu (w szczególności w ebookach i książkach) przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych, ani za opinie Użytkowników, które są prywatnymi opiniami ich wystawców.
 2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.lavenmint.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 8. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 9. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.